ประกาศเรื่องให้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการไปรษณีย์หรืออื่น ๆ
ผู้เขียน คุณ หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09:45 น.