มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 15:05 น.