มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:05 น.