มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11:45 น.