มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11:44 น.