มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:30 น.