มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2551
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:32 น.