มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:31 น.