มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2551
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:30 น.