มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2551
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:28 น.