มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:27 น.