มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2/ 2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2551
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:26 น.