มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 1/ 2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:25 น.