มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 / 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2550
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:24 น.