มติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 / 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2550
ผู้เขียน คุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เวลา 11:24 น.