ประกาศ! หมู่เรียนภาคปกติ รุ่น 58-59 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ กรณี มี GPAX ต่ำกว่า 1.80 สิ้นภาคเรียนที่ 2/2560

**หากผลการเรียนของนักศึกษาเข้าครบแล้วเมื่อใด และปรากฏว่านักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80 นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยทันทีและหมดสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3/2560 เป็นต้นไป

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<