โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี 2557 - 2558

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี 2557 - 2558
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี 2557 - 2558
หากอาจารย์ท่านใดจะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ส่งเรื่องมาก่อน 7 วันทำการสำหรับให้ทางสถาบันวิจัยฯ ดำเนินการ 
ซึ่งหากหลังจากนั้นขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

        ด้วยความนับถือ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
attach แฟ้มประกอบข่าว : 20130418101436_N16970001.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<