ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มใหม่ ขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช.2562 (บูรณาการวิจัย)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มใหม่ ขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน วช.2562 (บูรณาการวิจัย)

รายละเอียดการแก้ไข template ปี 2562.pdf (Update 22/09/2560)

NPRU_report_to_Minister_of_Ed.pdf (ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)

Program based ปี 62.pdf (แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม)

templateIntegratedProgram62v4.docx (แบบเสนอแผนบูรณาการ Update 22/09/2560)

templateProject62 เป้าหมาย4v4.docx (แบบเสนอเป้าหมายที่ 4 Update 22/09/2560)

templateResearchProgram62v4.docx (แบบเสนอชุดโครงการวิจัย Update 22/09/2560)

templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 - 3v4.docx (แบบเสนอโครงการวิจัยเป้าหมาย 1 - 3 Update 22/09/2560)

TemplateStandardResearch62v4.docx (มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง Update 22/09/2560)

ที่มา : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2125

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

เนื้อความ : 
ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template
1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)

2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)

3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)

6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)

7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย

8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ 

10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน

11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ

12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ

14. คำจำกัดความของเป้าหมาย 1-4

15. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

ที่มา : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<