ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ ๒/๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและมีคุณลักษณะของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศสรรหาฉบับที่ 2.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<