สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)

ข่าวทั่วไป
สถานะการผ่านเกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 55)


หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านจะแจ้งให้มารับใบประกาศภายในสัปดาห์ถัดไป กรณีไม่ผ่านต้องติดตามข่าวสารจากประกาศของสถาบันภาษาในครั้งต่อไป
ทาง li.npru.ac.th และ facebook.com/lcnpru

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<