การอบรมต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

การอบรมต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่หมดสัญญาจ้างในวันที่ 31 มีนาคม 2560 

เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุม SC101 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เวลา 8.30 น.- 16.30 น. ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<