การจัดทำผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

การจัดทำผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

การจัดทำผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

-  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1730/2558 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

-  กำหนดการ

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<