หน่วยวิจัยพุทธพัฒน์ มรน. ร่วมกับ มูลนิธิพุทธสาวิกา และเครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย

จัดสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนานานาชาติ
attach แฟ้มประกอบข่าว : ข่าว.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<