ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
attach แฟ้มประกอบข่าว : Doc1.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<