ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
attach แฟ้มประกอบข่าว : ข่าว.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<