ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<