รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Creative TikTokers สำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Creative TikTokers สำหรับนักศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Creative TikTokers สำหรับนักศึกษา   
รูปแบบออนไลน์

จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66
(30 ชั่วโมง = 30 คะแนน) จำนวนรวม 5 กลุ่ม รับสมัครกลุ่มละ 50 คน


ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มไลน์


อย่าลืม!! ตรวจสอบข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล หมู่เรียน ให้ถูกต้อง
เพื่อรักษาสิทธิ์การได้คะแนนของตนเองและป้องกันการลงคะแนนไม่ตรงตามบุคคล

**หมายเหตุ**
หากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถึง 80% หรือ 12 ชั่วโมง 
จะถือว่าคะแนนในการเข้าร่วมอบรมเป็นโมฆะ


attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศNameList_TikTokers_MayJun2023.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<