คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง บุคลากรมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<