ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กันยายน

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กันยายน
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ประจำเดือน กันยายน
ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ
***ข้อสังเกตุ*** กรณีรายชื่อที่ประกาศ ชื่อ-นามสกุลไม่ครบ***
ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อ-นามสกุลในระบบ reg.npru.ac.th เมนูประวัตินักศึกษา หากข้อมูลถูกต้องนักศึกษาไม่ต้องดำเนินการแก้ไข
**** หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะภาพการลงทะเบียนเรียน ว่านักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนหรือไม่ ถ้าหากขาดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง ให้นักศึกษามาติดต่อที่งานทะเบียนเพื่อทำเรื่อง “ขอกลับคืนสภาพนักศึกษา” โดยด่วน !!!!!!! ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับถัดไป *****
1.กรุณาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ
-ชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย
-ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ
-วัน / เดือน / ปี เกิด
-วุฒิการศึกษาเดิม
หากพบว่าข้อมูลต่าง ๆ ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขได้ที่ งานทะเบียนชั้น 1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2565
2.หากนักศึกษาคนใดที่ยื่นขอจบแล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนชั้น1 อาคาร ศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
3. หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่มีข้อผิดพลาดประการใด ให้รอดูประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในลำดับต่อไป

ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

attach แฟ้มประกอบข่าว : repSTUDENTGRADUTE2.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<