ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบทุนสิทธิ์ซอฟท์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ยกเว้นหลักสูตร คบ.) ภาคเรียนที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบทุนสิทธิ์ซอฟท์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ยกเว้นหลักสูตร คบ.) ภาคเรียนที่ 1/2564
ประชาสัมพันธ์กำหนดการมอบทุนสิทธิ์ซอฟท์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries สำหรับนักศึกษารหัส 63 (ยกเว้นหลักสูตร คบ.) ภาคเรียนที่ 1/2564

หมายเหตุ** 
1. นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟแวร์ English Discoveries คนละ 1 สิทธิ์การใช้งาน ตลอดระยะเวลาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. รับสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟท์แวร์ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<