วารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร โดยวารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567>> ปิดหน้าต่างนี้ <<