ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2564

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (บัญชีรายชื่อหมายเลข 1)

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (บัญชีรายชื่อหมายเลข 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

รายชื่อคณาจารย์ที่ไม่มีสิทธิได้รับการเลือก และ ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

attach แฟ้มประกอบข่าว : ประกาศ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<