ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัย

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<