ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ (Speaking with Foreign Teachers) 

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างวันที่ 8-25 กุมภาพันธ์ 2564

***ตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มสนทนากับอาจารย์ต่างชาติ
***อ่านแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ 

***หมายเหตุ 
1. นักศึกษาจะได้รับคะแนน ดังนี้ 
- เล่าเรื่องตามหัวข้อที่กำหนด (Topic) จะได้รับ 1-7 คะแนน/ครั้ง 
- เล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือนอกเวลา E-book หรือ ค้นหาอ่านจาก Google จะได้รับ 1-8 คะแนน/ครั้ง 
(กรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง หัวข้อหรือเรื่องต้องไม่ซ้ำกัน) 
2. หากตรวจสอบว่านักศึกษาพูดหัวข้อซ้ำจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนั้น ๆ 
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่า "สละสิทธิ์" โดยทันที 
4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงตามวันและเวลาในประกาศรายชื่อ  
5. สิทธิ์การได้รับคะแนนและการตัดสิทธิ์ขึ้นอยู่กับอาจารย์เจ้าของกลุ่มกิจกรรมนั้น 
7. ผลคะแนนจะประกาศให้ทราบในเดือน มีนาคม 2564
หมายเหตุ: นศ.ที่ลงทะเบียนแล้วและไม่เข้าร่วมตามประกาศรายชื่อจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมในเดือนถัดไป

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<