ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ (Speaking with Foreign Teachers) ประจำเดือน มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ (Speaking with Foreign Teachers) ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์ชาวต่างชาติ (Speaking with Foreign Teachers) 
ประจำเดือน มกราคม 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

��ตรวจสอบรายชื่อและสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มสนทนากับอาจารย์ต่างชาติ

��ตรวจสอบรายชื่อการอ่าน แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่

��หมายเหตุ
1. นักศึกษาจะได้รับคะแนน ดังนี้
- พูดตามหัวข้อที่กำหนด (Topic) 1-7 คะแนน/ครั้ง
- เล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือนอกเวลา (E-book) 1-8 คะแนน/ครั้ง
(กรณีที่ลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง หัวข้อหรือเรื่องที่พูดต้องไม่ซ้ำ)
2. หากตรวจสอบว่านักศึกษาพูดหัวข้อซ้ำจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนั้น ๆ
3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาได้
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่า "สละสิทธิ์" โดยทันที
4. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ตรงตามวันและเวลาในประกาศรายชื่อ
5. สิทธิ์การได้รับคะแนนและการตัดสิทธิ์ขึ้นอยู่กับอาจารย์เจ้าของกลุ่มกิจกรรมนั้น
7. ผลคะแนนจะประกาศให้ทราบในเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ทางเว็บไซต์สถาบันภาษา http://li.npru.ac.th/
แหล่งข้อมูลมหาวิทยาลัย  www.npru.ac.th/

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<