การเสวนา “มุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ”

ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมเสวนาของมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<