รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาสะสมคะแนน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ ระหว่างวันที่ 5-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาสะสมคะแนน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ ระหว่างวันที่ 5-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

- ตรวจสอบรายชื่อ > 

- กำหนดการกิจกรรมอ่านหนังสือนอกเวลาสะสมคะแนน> 

- การเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ > 

 

 

เงื่อนไข :

1.       นักศึกษาอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษตามตารางวันและเวลาที่กำหนดให้ หรือสามารถอ่านจากที่ใดก็ได้ แต่ต้องเป็นเรื่องที่กำหนดตามตารางและเข้าทดสอบหลังการอ่านตามวันเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียน

2.       ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเปิดให้ทดสอบหลังการอ่าน วันละ 2 รอบ และเขียนบรรยายเรื่อง วันละ 3 รอบ ตามตารางที่กำหนด

3.       หากตรวจสอบพบว่านักศึกษาอ่านและทำการทดสอบหลังการอ่านหรือเขียนบรรยายเรื่องซ้ำกันจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนั้น

4.       ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดให้บริการการอ่านหนังสือนอกเวลาสะสมคะแนนผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ โดยจำกัดรอบละ 20 คนเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

5.       หากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ ในวันและเวลาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน จำนวน 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลาสะสมคะแนนผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

6.       นักศึกษาต้องเข้ารับการอ่านหนังสือนอกเวลาและเข้ารับการทดสอบให้ตรงตามวันและเวลาที่เลือกลงทะเบียนไปเท่านั้น ไม่สามารถย้ายวันและเวลาได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

7.       ตัดคะแนนทุกวันที่ 15 ของเดือน และตรวจสอบผลการสะสมคะแนนได้ที่เว็บไซต์ http://li.npru.ac.th/ ประจำทุกสิ้นเดือน

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สถาบันภาษา http://li.npru.ac.th/

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<