รายงานคะแนนการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดีย ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต English Discoveries Online ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (6 มกราคม - 6 กรกฎาคม 2563)

รายงานคะแนนการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต English Discoveries ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

นักศึกษาที่รับซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต English Discoveries ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์ฯ ได้ที่รายงานการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต English Discoveries ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (วันที่ 6 มกราคม – 6 กรกฎาคม 2563) โดยนักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาต้องสอบ placement test (pretest) ภายในระยะเวลาที่สถาบันภาษากำหนด
2. นักศึกษาต้องเรียนรู้โดยได้ course completion 100% และมีระยะเวลาการเรียนรู้อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อหลักสูตรหรือตามที่กำหนด ภายในระยะเวลาการเรียนรู้ที่กำหนด โดยแต่ละหลักสูตรมีคะแนนดังนี้


3. นักศึกษาต้องสอบ placement test (posttest) โดยความรู้ภาษาอังกฤษต้องพัฒนาขึ้น 1 ระดับ ภายในระยะเวลาที่สถาบันภาษากำหนด

หากนักศึกษายังปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นไม่ครบ นักศึกษาสามารถดำเนินการเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เปิดสิทธิ์เข้าใช้งาน เท่านั้น

1. รายงานการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ ครบเงื่อนไข 3 ใน 4 (ผลสอบพัฒนาการไม่เพิ่มขึ้น) นัดหมายเข้ารับการทดสอบหลังการใช้งานอีกครั้ง ตามวันและเวลาที่กำหนด  คลิก 

2. รายงานการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ ครบเงื่อนไข 3 ใน 4 (จำนวนชั่วโมงการใช้งานน้อยกว่า 50 ชั่วโมง) คะแนนเป็น 0 เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 4 เงื่อนไขที่กำหนด  คลิก 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<