ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2,000 สิทธิ์การใช้งาน ภาคเรียนที่ 1/2563

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2,000  สิทธิ์การใช้งาน ภาคเรียนที่ 1/2563

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาตกค้าง ให้นักศึกษาดำเนินการขอรับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ต้องอยู่ในเงือนไขที่สถาบันภาษากำหนด คือ ไม่เคยได้รับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ และมีคะแนนสะสมต่ำกว่า 50 คะแนน หากไม่อยู่ในเงือนไขดังกล่าวให้นักศึกษาเข้าร่วมสะสมคะแนนจากกิจกรรมอื่น ๆ ของสถาบันภาษา 

attach แฟ้มประกอบข่าว : INFO EDO Online 1-2563.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<