โครงการรวมพลังน้ำใจ คกก.สหวิทยาการฯ แห่งราชบัณฑิตยสภาและ ม.ราชภัฏนครปฐมช่วยเหลือผู้ยากไร้จากภัย Covid-19

สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการรวมพลังน้าใจคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภาและ ม.ราชภัฏนครปฐมช่วยเหลือผู้ยากไร้จากภัย Covid-19

หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย เป็นเหตุให้รัฐบาลจะต้องมีมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุม และลดการระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็นวงกว้างต่อประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในการยังชีพของตนเอง และครอบครัว โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียน และรับความช่วยเหลือโครงการเราไม่ทิ้งกันมากกว่า 13 ล้านคน นอกจากนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 คาดการณ์ว่าจะระบาดในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และยังมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ยังมีประชาชนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ ที่มีจานวนพอสมควร ไม่สามารถมีแม้แต่มีอาหาร หรือนม ที่เพียงพอสาหรับสมาชิก หรือลูกในครอบครัว โดยเฉพาะในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เช่น นครปฐม หรือสมุทรสาคร เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชน คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนา เครือข่ายภูมิภาคตะวันตก จะร่วมกันขอรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อที่จะส่งอาหารหรือสิ่งจำเป็นพื้นที่ฐาน เช่น ข้าวสาร นมสำหรับเด็ก หรือยาพื้นฐาน เป็นต้น สำหรับผู้เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร โดยเปิดช่องทางให้ผู้เดือดร้อนแสดงความจำนงผ่าน Facebook Line E-mail หรือ โทรศัพท์ หรือช่องทางขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นสาหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทางเจ้าหน้าที่จะทาการรวบรวมคาขอช่วยเหลือเหล่านั้นและจัดส่งสิ่งของที่จำเป็นพื้นฐานไปทางพัสดุไปรษณีย์ซึ่งจัดซื้อจากเงินบริจาค หรือสิ่งของบริจาคไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นต่อไป

Facebook : https://www.facebook.com/Momcovid19npru-103374084717113/

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<