ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นนักศึกษาทุกชั้นปี หัวอบรมหัวข้อ Daily English (รูปแบบออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์อบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นนักศึกษาทุกชั้นปี 

อบรมหัวข้อ Daily English  อบรมผ่านโปรแกรม Cisco Webex หรือ Zoom 

น.ศ. รหัส 55 - 60 อบรมเดือน พ.ค. 2563 

น.ศ. รหัส 61 - 62 อบรมเดือน มิ.ย. 2563

เงื่อนไขการลงทะเบียน
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที
3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
4. ในกรณีเข้าอบรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีรายชื่อปรากฏในระบบลงทะเบียนจะไม่ได้รับคะแนนในการอบรมในครั้งนี้
5. นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งวันจึงจะได้รับคะแนนในการอบรมในครั้งนี้
6. อบรมครั้งนี้ 6 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 10 คะแนน

หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้
2. นักศึกษารหัส 55 - 60 ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมิถุนายน 2563
3. นักศึกษารหัส 61 - 62 ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนกรกฎาคม 2563


attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางการอบรม 3-62.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<