ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี Digital Skill ยกระดับ English Proficiency และภาษาที่ 3 กิจกรรม Media Project ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2563

โครงการเสริมสร้างและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษามี Digital Skill ยกระดับ English  Proficiency และภาษาที่ 3 กิจกรรม Media Project 

ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  ระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2563  

รับสมัคร 3 กลุ่ม ๆ ละ 40 คน ในช่วงเวลาที่กำหนดระยะเวลาเรียนรวม 30 ชั่วโมง ได้ 50 คะแนน   

เปิดรับสมัครวันพฤหัสบดีที่  23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ผ่านทาง website/facebook สถาบันภาษา  

ประกาศรายชื่อนักศึกษา วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านการผลิตสื่อภาษาอังกฤษ Posterและ Brochure โดยใช้ระบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กับ Facebook group  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงเรียนต้องมีโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่

เสถียรและว่างในช่วงเวลาที่กำหนด  นักศึกษาต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% มิฉะนั้นจะไม่ผ่านการอบรม

ตารางอบรม  คลิก 

attach แฟ้มประกอบข่าว : Schedule Student and Lecturers.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<