รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น นักศึกษารหัส 56 - 59 หลักสูตร "Applied Vocabulary for Everyday Communication"

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น นักศึกษารหัส 56 - 59 หลักสูตร "Applied Vocabulary for Everyday Communication"
รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น นักศึกษารหัส 56 - 59 หลักสูตร "Applied Vocabulary for Everyday Communication"

1. หัวข้อ: Clothes & shopping อาจารย์รณกร ธรรมจิตต์
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

2. หัวข้อ: Appearance อาจารย์ Sopheak Sek
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

3. หัวข้อ: Food & Restaurant อาจารย์กฤติยา คงแท่น
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

4. หัวข้อ: Sport & health อาจารย Sopheak Sek
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

5. หัวข้อ: Title: Hotel & tourism อาจารย์อุบลรัตน์  ตรีพงษ์พันธุ์
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

6. หัวข้อ: Title: Hobby & interest อาจารย์บูลยา สอดศรี
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

7. หัวข้อ: Title: Feeling & emotion อาจารย์ Aye Aye Mi
ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

เงื่อนไข

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และหลักสูตรในการอบรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการอบรมดังกล่าว ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

3. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าอบรมได้

4. นักศึกษาที่เข้าอบรมน้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรมทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนในการอบรมครั้งนี้ (อบรม 5 ครั้ง ๆ 3 ชั่วโมง นักศึกษาขาดได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

5. อบรมครบ 15 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้รับ 25 คะแนน 

หมายเหตุ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในครั้งนี้ คือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขในครั้งนี้ จะได้รับการบันทึกคะแนนในระบบภายในเดือนมีนาคม 2563

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<