รายชื่อ(รอบที่2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ทุนจีนและทุนเวียดนาม)

รายชื่อ(รอบที่2) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ทุนจีนและทุนเวียดนาม)

ทุนที่ 1: ศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาจีน ณ Nanning College for Vocational Technology (NCVT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

กำหนดการอบรม คลิก 

ทุนที่ 2: อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ FPT University ประเทศเวียดนาม

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

กำหนดการอบรม  คลิก 

หมายเหตุ 

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีรายชื่อมาเข้าอบรมในวัน เวลา และสถานที่ตามรายละเอียดที่ระบุ


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<