ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนเวียดนามและทุนจีน (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนเวียดนามและทุนจีน (รอบที่ 1)
ทุนที่ 1 : ศึกษาเพื่อเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาภาษาจีน  ณ Nanning College for Vocational Technology (NCVT) สาธารณรัฐประชาชนจีน


ทุนที่ 2: อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ FPT University ประเทศเวียดนามนักศึกษาที่ต้องสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษให้มาสอบในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15:30 น. ณ ห้อง Labcom1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<