รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและเปิดให้ลงทะเบียนจองกลุ่มเพื่อเข้าอบรม โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร อบรมเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 30 ชั่วโมง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและเปิดให้ลงทะเบียนจองกลุ่มเพื่อเข้าอบรม โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร อบรมเตรียมสอบ TOEIC จำนวน 30 ชั่วโมง


รายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คลิก 

รายชื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  คลิก 

รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิก 

รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คลิก 

รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คลิก 

หมายเหตุ: 
1. นักศึกษาเลือกอบรมได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น กรุณาเลือกวันเวลาที่สามารถเข้าร่วมได้จริง (เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง) ประกาศรายชื่อตามกลุ่ม วันที่ 2 ม.ค. 63 
2. นักศึกษาเข้าอบรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวมจำนวน 10 ครั้ง) เริ่มอบรม 6 ม.ค. 63 ดูตารางอบรมด้านล่าง  
3. นักศึกษาที่เข้าอบรมได้ตามเกณฑ์โดยเข้าอบรม 80% ขึ้นไปของจำนวนชั่วโมงทั้งหมด  สามารถนำนับคะแนนเพื่อผ่านเกณฑ์ได้  
4. คะแนนเต็มจากการอบรมครั้งนี้ จำนวน  50  คะแนน
5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมคือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เท่านั้น (การลงทะเบียนผ่าน e-mail จะไม่ได้รับการพิจารณา)

จองกลุ่มเข้ารับการอบรมที่นี่ 


กลุ่มที่ 1: ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 - 11.30 น.                        กลุ่มที่ 2: ทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 1:                         Link กลุ่ม 2:  

กลุ่มที่ 3: ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 - 11.30 น.                      กลุ่มที่ 4: ทุกวันอังคาร เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 3:                        Link กลุ่ม 4: 


กลุ่มที่ 5: ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 - 11.30 น.                       กลุ่มที่ 6: ทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 5:                       Link กลุ่ม 6: 

           

กลุ่มที่ 7: ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 - 11.30 น.                      กลุ่มที่ 8: ทุกวันอังคาร เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 7:                       Link กลุ่ม 8: 

 

กลุ่มที่ 9: ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 - 11.30 น.                       กลุ่มที่ 10: ทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 9:                      Link กลุ่ม 10: 

 

กลุ่มที่ 11: ทุกวันอังคาร เวลา 08.30 - 11.30 น.                    กลุ่มที่ 12: ทุกวันอังคาร เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 11:                    Link กลุ่ม 12 

 

กลุ่มที่ 13: ทุกวันพุธ เวลา 08.30 - 11.30 น.                         กลุ่มที่ 14: ทุกวันพุธ เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 13:                      Link กลุ่ม 14: 

 

กลุ่มที่ 15: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 11.30 น.                กลุ่มที่ 16: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 15:                     Link กลุ่ม 16  

กลุ่มที่ 17: ทุกวันพุธ เวลา 08.30 - 11.30 น.                         กลุ่มที่ 18: ทุกวันพุธ เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 17:                    Link กลุ่ม 18:  

กลุ่มที่ 19: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 11.30 น.                กลุ่มที่ 20: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 - 15.30 น.

Link กลุ่ม 19:                    Link กลุ่ม 20 


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<