รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 6 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 6 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 7 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

วันที่ 7 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

วันที่ 8 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

วันที่ 8 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 2  ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 9 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 9 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 10 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 10 มกราคม 2563  ห้อง Labcom 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 13 มกราคม 2563   ห้อง Labcom1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 13 มกราคม 2563   ห้อง Labcom2  ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

วันที่ 14  มกราคม 2563   ห้อง Labcom1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

วันที่ 14  มกราคม 2563   ห้อง Labcom2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

วันที่ 15 มกราคม 2563   ห้อง Labcom1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก 

วันที่ 15 มกราคม 2563   ห้อง Labcom2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก  

*หมายเหตุ :
1. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ซ้ำหลายวันหรือหลายรอบ จะถูกตัดรายชื่อออกสถาบันภาษาจะยึดการลงทะเบียนรอบแรกของนักศึกษาเท่านั้น
2. หากนักศึกษาสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุม
3. ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมายืนยันการรับสิทธิ์ตามกำหนดการ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<