รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าชมรมภาษาอังกฤษ (English Club) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าชมรมภาษาอังกฤษ (English Club) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าชมรมภาษาอังกฤษ (English Club) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

1. English Club - Fun games for  Learning English 

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

2.English Club - Learning English through Games

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

3.English Club - Readers Theater

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

4.English Club - Improving English Speaking Skill through Board Games

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก 

5.English Club - English through Movies from Netflix

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

6.English Club - How to Speak Confidently at English Presentation

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

7.English Club - English for communication Purposes

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก  

เงื่อนไข การเข้าร่วมชมรมภาษาอังกฤษ (English Club)

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

2. นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเข้าเรียนชมรมภาษาอังกฤษเมื่อเทอมที่แล้ว (1/2562) จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำชมรมเดิมได้อีก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าลงทะเบียนเรียนชมรมซ้ำ นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์และไม่ได้รับคะแนน

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และชมรมได้ หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมชมรมดังกล่าวในครั้งแรก ถือว่า “สละสิทธิ์” โดยทันที

4. นักศึกษาที่ไม่มีชื่อในระบบลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมชมรมได้

5. นักศึกษาที่เข้าร่วมน้อยกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมด จะไม่ได้รับการคิดคะแนนการเข้าชมรมในครั้งนี้

(1 ชมรม เรียน 10 ครั้ง ถ้าขาด เกิน 2 ครั้งจะไม่ได้รับคะแนนในครั้งนี้)

6. 1 ชมรมมี 30 ชั่วโมง ถ้านักศึกษาเข้าเรียนครบทั้ง 30 ชั่วโมงจะได้รับ 50 คะแนน / ชมรม


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<