การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ภาคเรียนที่ 1 /2562

การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ Eglish Discoveries Online ภาคเรียนที่ 1 /2562
การสอบ Placement test เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ภาคเรียนที่ 1 /2562 

นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ English Discoveries Online 1/2562

นักศึกษาจะสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 เท่านั้น ดังนั้น นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. เข้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ English Discoveries ตามเงื่อนไขการสะสมคะแนนผ่านซอฟต์แวร์ฯ

ที่สถาบันภาษากำหนด

2. จองสอบ Placement test

เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 2 – 6
ธันวาคม 2562 ได้ที่  http://res.npru.ac.th/li-training/

3. การสอบ Placement test

เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษหลังการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ตามวันเวลาและสถานที่ที่นักศึกษาจองสอบไว้
โดยนักศึกษาจะต้องแต่งกายชุดนักศึกษาและแสดงบัตรนักศึกษา เพื่อเข้ารับการทดสอบ>> ปิดหน้าต่างนี้ <<