รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เรียนในรายวิชา 1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ รายวิชา 1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2562


รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เรียนในรายวิชา 1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ รายวิชา 1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2562 

1. รหัสวิชา 1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (English for Everyday Communication) จำนวน 3 หมู่เรียน
วันจันทร์   เวลา 12.30 น. – 15.30 น.    คลิก
วันอังคาร  เวลา 12.30 น. – 15.30 น.    คลิก
วันพุธ       เวลา 13.30 น. – 16.30 น.     คลิก 
2. รหัสวิชา 1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ (English for International Communication) จำนวน 3 หมู่เรียน 
วันจันทร์     เวลา 08.30 น. – 11.30 น.    คลิก
วันอังคาร    เวลา 08.30 น. – 11.30 น.    คลิก 
 วันพุธ        เวลา 08.30 น. – 11.30 น     คลิก 
หมายเหตุ
1. ให้นักศึกษาเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
2. นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มขอเรียนร่วมหรือแบบฟอร์มเปิดหมู่เรียนพิเศษ นักศึกษาสามารถกดยืนยันการลงทะเบียนได้ตามวันและเวลาที่อาจารย์ผู้สอนแจ้ง

กรณีพิเศษ
  - นักศึกษาที่ประสงค์เรียนในรายวิชา 1500126 และ 1500127 (ตามที่หลักสูตรกำหนด) แต่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ นักศึกษาสามารถกรอกแบบฟอร์มขอเรียนร่วมได้ตามวันและเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่เท่านั้น


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<